Algemene voorwaarden

Alle vakantieverblijven zijn particulier eigendom en worden door de eigenaren, via ons verhuurburo, te huur aangeboden.

Voorts onder de volgende bepalingen:

Rechten en plichten huurder:

 1. Huurder verklaart zich met de ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
 2. De huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. 
 3. De huurder zal het vakantieverblijf niet aan derden in huur of gebruik afstaan noch daarin meer personen doen overnachten dan het aantal personen dat is medegedeeld bij de reservering danwel het aantal bedden dat de verhuurder in het vakantieverblijf beschikbaar heeft gesteld.
 4. De huurder wordt bij aankomst geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard tenzij hij direct bij aankomst de verhuurder hiervan op de hoogte brengt.
 5. De huurder zal het vakantieverblijf als een goed huisvader gebruiken en netjes en proper bewonen zulks met inachtneming van het huisregelement.
  Het eigen huishoudelijke regelement  van het gehuurde vakantieverblijf en/of huurcomplex  moet volledig in acht genomen worden.
 6. Huisdier: een huisdier mag alleen dan worden meegebracht naar voorafgaande telefonische/schriftelijke toestemming van het Verhuurburo.
  De huurder is aansprakelijk voor de overlast en schade ontstaan tengevolge van het huisdier.
 7. Linnengoed: standaard is er geen beddengoed en of handdoeken in het vakantie-verblijf aanwezig, deze dienen door de huurder zelf mee gebracht te worden.       Afmetingen van de matrassen staan vermeld op de website.
 8. Het is verboden in het vakantieverblijf andere toestellen voor kook en wasdoeleinden te gebruiken dan die welke door de verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
  Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.
 9. Na afloop van de verhuurperiode verbindt de huurder zich het vakantieverblijf met het zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat op te leveren, en een basisreiniging van de vloeren, bedden, kasten, keuken, servies en bestek, badkamer en toilet uit te voeren. Het huisvuil dient bij vertrek in de daarvoor bestemde plaats gedeponeerd te worden.


Aankomst en vertrek:

 • Op de aankomstdag kunt u de sleutel van het vakantieverblijf tussen 14.30 en 17.00 uur bij het Verhuurburo komen ophalen. Huurders die niet tijdig op hun vakantiebestemming arriveren dienen het Verhuurburo hiervan tijdig telefonisch kennis te stellen (op de aankomstdag voor 17.00 uur) zodat een afspraak gemaakt kan worden m.b.t. de sleuteloverdracht.
 • Op de vertrekdag dient de sleutel van het vakantieverblijf voor 10.00 uur s’morgens bij het Verhuurburo ingeleverd te worden.
  Bij niet tijdige inlevering zijn wij genoodzaakt u hiervoor extra kosten in rekening te brengen.


Huursom

De vermelde huursom is altijd inclusief gas, licht en water en exclusief bijkomende kosten.
Bij reservering worden de bijkomende kosten zoals reserveringskosten, citytax en andere heffingen tussen huurder en verhuurder overeengekomen.

De op de reserveringsbevestiging vermelde huursom dient in 2 termijnen betaald te worden:

 • De 1e termijn omvat een aanbetaling van 50 % van de huursom vermeerdert met de reserveringskosten  en dient binnen 21 dagen voldaan te worden.
 • De 2e termijn omvat het restantbedrag van de huurprijs en dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden.
 • Bij reservering 6 weken voor aankomst dient het volledige bedrag voldaan te worden.
 • Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen ontvangt u van het Verhuurburo een aanmaning tot betaling die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Indien wij deze betaling niet ontvangen zijn wij gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde gelden worden gebruikt ter compensatie van de geleden schade.
 • Bij aankomst worden de citytax en andere heffingen contant betaald.
  Wij hebben geen pinautomaat, bij aankomst dient u er rekening mee te houden dat u deze kosten contant dient af te rekenen.

Annuleringsbepalingen:

Annuleren van uw vakantieverblijf is een vervelende zaak maar er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor het noodzakelijk is dat u uw verblijf dient te annuleren.
Annulering van uw vakantieverblijf dient schriftelijk per mail of post te gebeuren.
Bij annulatie van uw reservering bent u naast de veschuldigde reserveringskosten ook annuleringskosten verschuldigd.
De kosten bedragen:

 • 50% van de huursom bij annulatie meer dan 6 weken voor aankomst
 • 100 % van de huursom bij annulatie binnen 6 weken voor aankomst
 • 100 % van de huursom bij voortijdig vertrek van het vakantieverblijf

Wij raden u ten alle tijde aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging kunt u kostenloos annuleren, u dient dit schriftelijk per mail aan ons door te geven.
Indien u geen mail stuurt dient u er rekening mee te houden dat de reservering geldig blijft en bovenstaande verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Aansprakelijkheid:

Het Verhuurburo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf.
 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van electrische apparatuur (tv, radio, wasmaschine, boiler, geiser, cv etc) of in gebreke blijven van nustbedrijven of enig ander toeleveringsbedrijf.
 • De huurder of degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor de verhuurder en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich in het vakantieverblijf bevinden.
 • De huurder dient alle schade, beschadigingen of vermissingen direct aan het Verhuurburo te melden
 • Bij niet juist gebruik cq niet juist achterlaten van het vakantieverblijf kunnen aanvullende kosten worden berekend.
 • Wij  zijn niet aansprakelijk voor overlasten en .of geluidsoverlasten voor bouwwerkzaamheden in de omgeving dan wel in de directe omgeving van het vakantieverblijf